منابع انسانی (1)

روش های موثر تخصیص و استفاده از منابع

استفاده بهینه از منابع: کسب و کارها با استفاده بهینه از منابع می توانند به درجات عالی موفقیت برسند. از طرف دیگر استفاده ناکارآمد از منابع می تواند باعث ایجاد خسارت های زیادی شود. مدیران پروژه مسئولیت های زیادی دارند یکی از وظایف آنها این است که اطمینان حاصل کنند که پروژه ها به موقع…

فناوری اطلاعات

اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار

  مقدمه: امروزه ، فناوری در زندگی روزمره ما بسیار مهم است. این امر بر افراد ، جوامع ، مشاغل و ملت تأثیر می گذارد. تکنولوژی بر دنیای تجارت تأثیر بسیار دارد. این امر به جنبه هایی از مدیریت ، ساخت ، تولید،  بازاریابی محصولات ارتباطی و انواع قرار دادها کمک کرده است. طی دو…