نقشه کارافرینی

نقشه راه کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی کار  آسانی نیست و جای تعجب دارد که اکثرا بدون برنامه ریزی صورت می پذیرد. بسیاری از کارآفرینان با سرمایه گذاری روی کسب و کارها  بدون برنامه ریزی  سقوط می کنند ، و قبل از این که آن را به خوبی بشناسند، خود را در حالت پریشانی می بینند آنها باید همزمان در حال…