شتابدهنده

شتابدهنده چیست و چه میکند؟

در این مقاله برآنیم به بررسی  اینکه شتاب دهنده ها چیستند و چه می کنند و تفاوت آشتاب دهنده ها با انکوباتورها بپردازیم. راه اندازی یک تجارت جدید می تواند بسیار دشوار باشد. بعلاوه ، برای دستیابی به سهم عمده ای از بازار و کسب موفقیت ، چیزهای دیگری بیش از یک ذهن پر از…