تحلیل شاخص کل هموزن(1399/10/13)

شاخص  کل هم وزن شاخص هم وزن طی حرکتی از آخرین کف خود بر روی کف کانال حرکت صعودی خود را شروع کرده و در حال حاضر طی ضعفی که خریداران از خود نشان داده اند ( -RD ) وارد فاز اصلاح شده. در صورتی که با رسیدن به کف کانال صعودی مجددا تقاضا در…