جف بزوسjeff bezus

سخنان ثروتمندان برای کسب ثروت وموفقیت

گفته های برخی از  ثروتمندان برای کسب ثروت وموفقیت به گفته بسیاری از غول های مالی، ثروتمند شدن از ذهن  انسان شروع می شود نه از کیف پولشان.  برای ثروتمند شدن ، باید چیزی را باور کنید که بسیار دور از دسترس شماست، در واقع با کمی سخت کوشی و فداکاری می توان به آن اهداف دست…