مشاورین کسب و کار

راهکار های عملی انتخاب بهترین مشاوره کسب وکار

راهکار های عملی انتخاب بهترین مشاوره کسب وکار “کنار گذاشتن یک تجارت جدید کار کمی نیست. مقیاس بخشیدن به آن تجارت و ارتقا آن به سطح بعدی نیز وجود ندارد” اینها مهمترین چالش های پیش روی کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک است. غالباً تصمیم گیرندگان در مشاغل کوچک سعی می کنند کلکاررا به دوش بکشند.…