دلایل شکست درکسب وکار

دلایل شکست درکسب وکار چیست؟

دلایل شکست درکسب وکار چیست؟ یکی از رازهای بزرگ کارآفرینی این است که چرا مشاغل شکست می خورند. برخی از افراد، کسب و کار موفق خود را یکی پس از دیگری آغاز می کنند در حالی که بعضی دیگر از افراد به موفقیت دست نمی یابند. هیچ کس با انتظار شکست ، شغلی را شروع…