مدیران درونگزا

نکات کاربردی برای کمک به مدیران درونگرا

نکات کاربردی برای کمک به مدیران درونگرا در گذشته ، یک مدیر موفق فردی بسیار  برون گرا و مردم مدار تلقی میشد. از آنجایی که مدیریت کارکنان مستلزم تعامل مداوم با دیگران است ، افرادی که تنهایی را ترجیح می دهند ممکن است مجبور شوند بر برخی از چالش ها غلبه کنند تا تیم خود…