تحلیل شاخص کل هموزن(1399/10/13)

شاخص  کل هم وزن شاخص هم وزن طی حرکتی از آخرین کف خود بر روی کف کانال حرکت صعودی خود را شروع کرده و در حال حاضر طی ضعفی که خریداران از خود نشان داده اند ( -RD ) وارد فاز اصلاح شده. در صورتی که با رسیدن به کف کانال صعودی مجددا تقاضا در…

تحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص(1399/7/10)

تحلیل بلند مدت شاخص کل: توجه به چارت بلند مدت شاخص کل بورس تهران، شاخص پس از عبور از کانال بسط یافته خود در حال پولبک به آن می باشد، تحلیل میان مدت شاخص کل: در عین حال شاخص طی حرکتی پر قدرت از کانال بسط یافته میان مدتی خود نیز عبور کرده و در…