تحلیل تکنیکال مادیرا

تحلیل مادیرا(1399/2/7)

مادیرا: پس از شکست کانال ، اصلاح زمانی در سهم صورت گرفته و قیمت به سقف کانال پولبک انجام داده است.پولبک به سقف کانال در قالب اصلاح مثلث صورت گرفته و با عبور قیمت از سقف قبلی ،می توان گفت اصلاح سهم به پایان رسیده و روند رو به رشد قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.