تحلیل سکه

تحلیل سکه(1399/4/3)

تحلیل تکنیکال سکه: طبق تحلیل سکه  صورت گرفته، قیمت در کانال صعودی خود در حال حرکت است. در نتیجه رشد قیمت تا سقف کانال (8350000 تومان) دور از انتظار نیست. در صورت شکست کانال و تثبیت قیمت ها بالای سقف کانال کوتاه مدتی و میان مدتی می توان انتظار رشد بیشتر قیمت سکه (ده میلیون…