منابع انسانی (1)

روش های موثر تخصیص و استفاده از منابع

استفاده بهینه از منابع: کسب و کارها با استفاده بهینه از منابع می توانند به درجات عالی موفقیت برسند. از طرف دیگر استفاده ناکارآمد از منابع می تواند باعث ایجاد خسارت های زیادی شود. مدیران پروژه مسئولیت های زیادی دارند یکی از وظایف آنها این است که اطمینان حاصل کنند که پروژه ها به موقع…